Declaració Universal dels Drets de l’Animal

15 oct

Declaració universal dels drets de l’animal
Adoptada per la Lliga Internacional dels Drets de l’Animal i les Lligues Nacionals afiliades en la Tercera reunió sobre els drets de l’animal, celebrada a Londres del 21 al 23 de setembre de 1977. Proclamada el 15 d’octubre de 1978 per la Lliga Internacional, les Lligues Nacionals i les persones físiques que s’hi associen. Aprovada per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura (UNESCO), i posteriorment per l’Organització de les Nacions Unides (ONU)

Preàmbul

Considerant que tot animal té drets. Fonament de dret que el desconeixement i menyspreu dels esmentats drets han conduït i continuen conduint a l’home acometre crims contra la naturalesa i contra els animals. Considerant que el reconeixement per part de l’espècie humana dels drets a l’existència de les altres espècies d’animals constitueix el fonament de la coexistència de les espècies al món. Considerant quel’home comet genocidi i existeix l’amenaça que continuï cometent-lo. Considerant que el respecte envers els animals per l’home està lligat al respecte dels homes entre ells mateixos. Considerant quel’educació ha d’ensenyar, des de la infantesa, a observar, comprendre, respectar i estimar els animals, es proclama el següent:

Article 1

Tots els animals neixen iguals davant de la vida i tenen els mateixos drets a l’existència.

Article 2

Tot animal té dret al respecte. L’home, com a espècie animal, no pot atribuir-se el dret d’exterminar els altres animals o d’explotar-los violant aquest dret. Té l’obligació de posar els seus coneixements al servei dels animals. Tots els animals tenen dret a l’atenció, a les cures i a la protecció de l’home.

Article 3

Cap animal no serà sotmès a maltractaments ni actes cruels. Si és necessària la mort d’un animal, aquesta ha de ser instantània, indolora i no generadora d’angoixa.

Article 4

Tot animal pertanyent a una espècie salvatge, té dret a viure lliure en el seu propi ambient natural, terrestre, aeri o aquàtic i a reproduir-se. Tota privació de llibertat, fins i tot aquella que tingui finals|finalitats educatius, és contrària a aquest dret.

Article 5

Tot animal pertanyent a una espècie que visqui tradicionalment en l’entorn de l’home, té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que siguin pròpies de la seva espècie. Tota modificació de l’esmentat ritme o les esmentades condicions, que fos imposada per l’home amb finalitats mercantils, és contrària a l’esmentat dret.

Article 6

Tot animal que l’home ha escollit com a company té dret que la durada de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural. L’abandonament d’un animal és un acte cruel i degradant.

Article 7

Tot animal de feina té dret a una limitació raonable del temps i intensitat del treball, a una alimentació reparadora i al repòs.

Article 8

L’experimentació animal que impliqui un patiment físic o psicològic és incompatible amb els drets de l’animal, tant si es tracta d’experiments mèdics, científics, comercials, com tota altra forma d’experimentació. Les tècniques alternatives han de ser utilitzades i desenvolupades.

Article 9

Quan un animal és criat per a l’alimentació ha de ser nodrit, instal·lat i transportat, així com sacrificat, sense que d’això resulti per a ell motiu d’ansietat o dolor.

Article 10

Cap animal no ha de ser explotat per a esbarjo de l’home. Les exhibicions d’animals i els espectacles que se serveixin d’animals són incompatibles amb la dignitat de l’animal.

Article 11

Tot acte que impliqui la mort d’un animal sense necessitat és un biocidi, és a dir, un crim contra la vida.

Article 12

Tot acte que impliqui la mort d’un gran nombre d’animals salvatges és un genocidi, és a dir, un crim contra l’espècie. La contaminació i la destrucció de l’ambient natural condueixen al genocidi.

Article 13

Un animal mort ha de ser tractat amb respecte. Les escenes de violència en les quals els animals són víctimes, han de ser prohibides en el cinema i a la televisió, llevat de si elles tenen com a finalitat el donar mostra dels atemptats contra els drets de l’animal.

Article 14

Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell governamental. Els drets de l’animal han de ser defensats per la llei, com ho són els drets de l’home.

No hi ha comentaris

Deixa un comentari

Ha de iniciar sessió per a comentar.